การศึกษา

พระราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2)

02/09/2019
พระราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาขตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งทระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษากรออกฎกระทรวงไว้ ตั้งต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน 2) และ 3) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนัเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และไห้ช้ความต่อไปนี้แทน”

“(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวท ทำยร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการได ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำการดังกล่าว

(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลมหรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศีกษาไม่เรียบร้อย”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนตความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(9) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณักฐพล หึปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กฎกระทรวงเดิม
กฎกระทรวงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *