ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
การศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทำาการด […]

Continue Reading...

สอบตำรวจ นสต ภ9
ตำรวจภูธร

เปิดสอบตำรวจ บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ (ปฏิบัติ […]

Continue Reading...